Avís Legal

El lloc web i el domini www.canportabella.cat corresponen a l’Associació veïnal Sant Andreu Sud, amb CIF G58460338 i domicili a c. Virgili 18 de Barcelona (08030) i adreça electrònica avv@santandreusud.com

Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, bases de dades, codis i qualsevol altre material, pertanyen a l’Associació veïnal Sant Andreu Sud o a tercers que han autoritzat el seu ús. De forma general queda prohibida la seva utilització amb fins comercials, la seva comunicació pública o distribució o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol procediment, així com la seva transformació o alteració. Queda totalment prohibit modificar, copiar o distribuir el codi de les pàgines, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit de l’Associació veïnal Sant Andreu Sud.

L’usuari es compromet a utilitzar aquest lloc sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals o que perjudiquin els drets i interessos de tercers. L’Associació veïnal Sant Andreu sud no serà responsable del mal ús que puguin fer els usuaris.

L’Associació veïnal Sant Andreu Sud es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual.

L’Associació veïnal Sant Andreu Sud complirà de forma estricta la normativa vigent en cada moment sobre protecció de dades de caràcter personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l’usuari, preservant la seva privacitat i confidencialitat.

L’Associació veïnal Sant Andreu Sud entén que en el moment d’omplir els formularis que figuren al lloc, l’usuari es considera suficientment informat de les finalitats de la recollida de les seves dades personals i de les finalitats del tractament que se’n derivarà.

L’usuari autoritza amb aquest acte a L’Associació veïnal Sant Andreu Sud a tractar les dades per a les finalitats expressades en cada cas i, per tant, autoritza a incorporar aquestes dades als seus fitxers o tractaments d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPDP).

L’Associació veïnal Sant Andreu Sud adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant el web, segons l’estat de la tecnologia i d’acord amb la tipologia de les transaccions i serveis que es posen a disposició dels usuaris .

L’Associació veïnal Sant Andreu Sud no pot garantir de forma absoluta que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu d’ aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a l’Associació veïnal Sant Andreu Sud.

Tampoc es fa responsable dels retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’accés a Internet o en altres sistemes electrònics, així com dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l’Associació veïnal Sant Andreu Sud. No es garanteix la disponibilitat i continuïtat permanent del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

L’Associació veïnal Sant Andreu Sud no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de la Comunitat Autònoma de Catalunya. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.